Əhval-ruhiyyə Pozuntuları

Bipolyar pozuntu

Depressiya

Qida qəbulu pozuntuları

Anoreksiya

Təşriş Pozuntuları

Posttravmatik stress pozuntusu (PTSP)

Sarışan hallar nevrozu

Təşviş pozuntuları: fobiyalar, panik hücumlar